Balance là gì?

Balance trong tiếng Anh có nghĩa là “số dư tài khoản”, nhưng ý nghĩa trong thị trường Forex sẽ khác nhau vì từ Balance trong thị trường Forex có nghĩa là “tiền trong tài khoản”, là số tiền không phải Real time nếu trong lúc tài khoản của bạn có lệnh giao dịch chưa đóng thì Balance sẽ không có sự thay đổi.

Ví dụ

Trong tài khoản Balance có $1000, nhưng có lệnh âm -$900, Balance lúc này sẽ vẫn là $1000 cho đến khi đóng lệnh đang giao dịch. Nếu đóng lệnh thì Balance sẽ là $100 vì có Balance vốn $1000 – $900 lệnh giao dịch lỗ nên Balance cuối cùng còn $1000 – $900 = $100.

Equity là gì?

Equity có ý nghĩa gần với Balance, nhưng khác nhau ở chỗ Balance có nghĩa là “tiền trong tài khoản” là số tiền không phải Real time, nhưng Equity có nghĩa là “tiền trong tài khoản kiểu Real time”. Nếu trong lúc tài khoản của bạn đang có lệnh giao dịch âm, dù chưa đóng lệnh nhưng Equity vẫn sẽ thay đổi liên tục.

Ví dụ

Trong tài khoản Balance $1000, nhưng trong lúc đó có lệnh giao dịch âm -$900, tài khoản trên sẽ có Equity là $100, đóng lệnh khi nào thì khi đó Equity vẫn là $100, vì Equity là tài khoản cập nhật liên tục. Muốn xem trong tài khoản của bạn còn bao nhiêu thì có thể xem Equity và nếu đóng tất cả lệnh thì giá trị Equity sẽ bằng Balance.

Margin là gì?

Margin là tiền đã sử dụng hay còn gọi là tiền đảm bảo với Broker vì tiền này Broker không lấy mà sẽ trả lại khi bạn đóng lệnh giao dịch.

Ví dụ

Ví dụ có vốn $100, cần giao dịch $10 thì phải trả cho Broker $10, tiền thanh toán đi gọi là “Margin”. Khi nào đóng lệnh, thì Broker sẽ thanh toán lại tiền $10.

Nếu lời được $20 rồi đóng lệnh, thì sẽ được tiền lời và $10 Margin đã thanh toán cho Broker được trả lại, tổng tiền trong tài khoản sẽ là $120.

Nhưng nếu lỗ $20 rồi đóng lệnh, thì sẽ âm $20 nhưng vẫn được trả lại $10 Margin đã thanh toán cho Broker lúc đầu, nên tiền trong tài khoản sẽ là $80.

Nhưng trong thị trường Forex, sẽ giao dịch bằng đơn vị Lot, nếu muốn biết mỗi lệnh tính bằng Lot chúng ta giao dịch là bao nhiêu tiền thì xem công thức bên dưới.

Công thức tính

Giá hiện tại x Lot x Contract size / Leverage = Margin

Ví dụ: giá của cặp tiền tệ EUR/USD có giá là 1.5000, kích thước 1 Lot, di chuyển 1 pip là $10.

1. Vốn $100 Volume 0.01 lot, chọn Leverage 1:1000.

Theo công thức 1.5000 x 0.01 x 100,000/1000 = 1.5

Có nghĩa là phải thanh toán cho Broker $1.5 nên tiền trong tài khoản còn lại là $98.5.

Do đó, 0.01 lot di chuyển mỗi pip là $0.1. Nếu tiền trong tài khoản còn $98.5 biểu đồ có thể di chuyển 985 pip.

2. Vốn $100 Volume 0.1 lot, chọn Leverage 1:1000.

Theo công thức 1.5000 x 0.1 x 100,000/1000 = 15

Có nghĩa là phải thanh toán cho Broker $15 nên tiền trong tài khoản còn lại là $85.

Do đó, 0.1 lot di chuyển mỗi pip là $1. Nếu tiền trong tài khoản còn $85 biểu đồ có thể di chuyển 85 pip.

error: Content is protected !!