Biểu đồ giá hay Chart được xem là kiến thức cơ bản đối mà người giao dịch phải tìm hiểu trong thị trường Forex hay thị trường cổ phiếu. Vì người giao dịch theo hướng nghiên cứu kỹ thuật rất coi trọng sự di chuyển của giá và lý thuyết của bộ môn nghiên cứu kỹ thuật cho là nguồn gốc của việc nghiên cứu kỹ thuật xuất phát từ biểu đồ giá hay Forex Chart. Có câu nói rằng “Mọi thứ xảy ra sẽ phản ánh qua biểu đồ giá”.

Do đó, trước khi tìm hiểu về biểu đồ trong nhiều hình thức khác nhau, chúng ta phải tìm hiểu về biểu đồ giá hay Forex Chart trước.

Biểu đồ giá chia làm 3 loại:

1. Biểu đồ đường (Line Chart)

Biểu đồ đường hay Line Chart là biểu đồ không thể hiện giá mở, điểm thấp nhất, điểm cao nhất, mà sẽ là các điểm liên kết của giá đóng, nên biểu đồ đường không được ưa chuộng lắm vì biểu đồ này không có nhiều thông tin hữu ích cho việc nghiên cứu.

Biểu đồ đường - Line Chart

Nhưng cũng có một số người giao dịch sử dụng biểu đồ đường để kéo Trend Line hay tìm xu hướng như ví dụ hình dưới đây.

Biểu đồ đường - Line Chart

Tóm lại, biểu đồ đường hay Line Chart không được ưa chuộng lắm vì không thể hiện được giá mở, giá cao nhất và thấp nhất, nhưng cũng có một số người sử dụng để tìm xu hướng hay kéo Trend Line.

2. Biểu đồ thanh (Bar Chart) là gì?

Biểu đồ thanh hay Bar Chart là biểu đồ thể hiện giá mở, giá đóng, điểm thấp nhất, điểm cao nhất, có thể nói là biểu đồ này thể hiện thông tin đầy đủ, có đặc điểm giống như biểu đồ nến, nhưng khác nhau ở chỗ biểu đồ thanh không có thân nến hay tiếng Anh gọi là Real Body, còn biểu đồ nến thì có thân nến (Real Body), dễ dàng hơn trong nghiên cứu.

Ví dụ biểu đồ thanh (Bar Chart) trong hình bên dưới.

Biểu đồ thanh - Bar Chart

Nhìn gần lại sẽ có hình dạng như sau.

Biểu đồ thanh - Bar Chart 1

Khi xem ví dụ biểu đồ thanh (Bar Chart), chúng ta sẽ xem tiếp thành phần của Bar Chart như hình bên dưới.

Biểu đồ thanh - Bar Chart 2

Từ hình, chúng ta có thể thấy thành phần của biểu đồ thanh (Bar Chart) bao gồm 4 yếu tố:

  1. Giá mở
  2. Giá đóng
  3. Điểm thấp nhất
  4. Điểm cao nhất

Phương pháp nhận biết thanh đi lên – thanh đi xuống

Phương pháp xem xem đâu là thanh đi lên đâu là thanh đi xuống thep kỹ thuật bên dưới.

Đặc điểm của thanh đi lên: có giá mở thấp hơn giá đóng.

Đặc điểm của thanh đi xuống: có giá mở cao hơn giá đóng.

Biểu đồ thanh (Bar Chart) là nhiệm vụ như biểu đồ nến, chỉ khác hình dạng. Riêng tôi thấy rằng biểu đồ nến hình dễ hiểu hơn, nhưng dù sao cũng tùy vào thói quen và sở thích của mỗi người.

3. Biểu đồ nến (Candlestick Chart)

Biểu đồ nến hay Candlestick Chart là biểu đồ giá thể hiện giá mở, giá đóng, điểm thấp nhất, điểm cao nhất, có thể nói là biểu đồ này thể hiện đầy đủ thông tin. Có đặc điểm giống với biểu đồ thanh, nhưng khác ở chỗ biểu đồ nến sẽ có thân nến hay tiếng Anh gọi là Real Body, còn biểu đồ thanh thì không có thân nến (Real Body).

Xem ví dụ biểu đồ nến (Candlestick Chart) như hình bên dưới.

Biểu đồ nến - Candlestick Chart

Khi nhìn gần sẽ như hình bên dưới.

Biểu đồ nến - Candlestick Chart

Khi xem ví dụ biểu đồ nến (Candlestick Chart), chúng ta xem tiếp thành phần của biểu đồ nến như hình bên dưới.

Biểu đồ nến - Candlestick Chart

Từ hình ảnh sẽ thấy thành phần của biểu đồ nến bao gồm 5 yếu tố:

  1. Giá mở
  2. Giá đóng
  3. Điểm thấp nhất
  4. Điểm cao nhất
  5. Thân nến

Phương pháp nhận biết nến đi lên – nến đi xuống

Phương pháp nhận biết nến nào đi lên, nếu nào đi xuống theo kỹ thuật sau:

Đặc điểm của nến đi lên: có giá mở thấp hơn giá đóng.

Đặc điểm của nến đi xuống: có giá mở cao hơn giá đóng.

Biểu đồ nến (Candlestick Chart), có nhiệm vụ gần giống như biểu đồ thanh (Bar Chart), nhưng biểu đồ nến được ưa chuộng nhiều hơn vì dễ hiểu hơn. Tuy nhiên cũng tùy thuộc vào thói quen và sở thích của mỗi người.

error: Content is protected !!