Breakout có ý nghĩa là “phá vỡ giới hạn”, giải thích một cách dễ hiểu, Breakout là phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự. Khi có Breakout xảy ra, thì có thể là giá sẽ có sự thay đổi xu hướng hay quay về đường cũ trong thời gian ngắn sắp tới.

Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự là gì?

Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự là Breakout hay phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự, là dấu hiệu trong giao dịch và điều quan trọng là Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự được xem là một dấu hiệu mua rất tốt.

Các loại Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự

1. Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự thể hiện sự thay đổi của xu hướng

Breakout tại đường Hỗ trợ - Kháng cự thể hiện sự thay đổi của xu hướng

Từ hình ta thấy rằng giá có sự di chuyển từ xu hướng đi xuống (Downtrend) trong khoảng thời gian ngắn, sau đó giá sẽ di chuyển trong khung (màu đen) và có xu hướng đi ngang (Sideway). Trong khoảng thời gian này thì dự đoán xu hướng giá vẫn chưa rõ ràng, sẽ quay đầu hay đi tiếp. Sau đó có tiếp Breakout tại đường Kháng cự, dự đoán là giá đã rõ xu hướng đi. Khi giá Breakout tại đường Kháng cự thì mở lệnh Buy vì dự đoán rằng giá có sự thay đổi xu hướng từ đi xuống chuyển sang đi ngang và đang chuẩn bị phá vỡ đường Kháng cự, dự đoán là giá sẽ đi theo hướng lên.

2. Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự thể hiện sự đi tiếp của xu hướng

Breakout tại đường Hỗ trợ - Kháng cự thể hiện sự đi tiếp của xu hướng

Từ hình ảnh sẽ thấy rằng sau khi giá từ xu hướng giảm (Downtrend) trong một khoảng thời gian, thì giá sẽ đi ngang (Sideway), rồi sau đó Breakout tại đường Hỗ trợ, sau đó thì vẫn tiếp tục xu hướng đi xuống (Downtrend). Trong khoảng thời gian Breakout tại đường Hỗ trợ thì mở lệnh Sell vì dự đoán rằng giá sẽ đi xuống nữa, và giá sẽ di chuyển theo hướng cũ.

Phương pháp tạo lợi nhuận từ Breakout

Tạo lợi nhuận từ Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự, chúng ta sẽ sử dụng Breakout này là dấu hiệu để mua. Nếu giá Breakout tại đường Hỗ trợ thì Sell, nếu Breakout tại đường Kháng cự thì Buy.

Ví dụ tạo lợi nhuận từ Breakout

Phương pháp tạo lợi nhuận từ Breakout

Không phải lúc nào Breakout cũng phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự, một số trường hợp có thể là dấu hiện của Breakout giả, hay còn có tên là “Breakout không thành công”.

Phương pháp tạo lợi nhuận từ Breakout

Do đó đừng nên tin 100% rằng Breakout luôn có thể phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự. Phải xem những thứ xung quanh như sức mua sức bán, xem từ hành vi giá, xem từ các Indicator khác.

error: Content is protected !!