Hình dáng biểu đồ giá là một điều rất quan trọng mà người giao dịch không nên bỏ qua. Theo lý thuyết Dow Theory thì “Giá phản ánh mọi thứ. Do đó việc xem trọng biểu đồ giá là một việc khá quan trọng.

Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận về các bảng xếp hạng ba phía dưới và ba hàng đầu, là biểu đồ của sự đảo chiều. Nếu bạn tìm thấy mẫu biểu đồ dưới cùng ba trong xu hướng giảm. Dự đoán, xu hướng giảm có thể sẽ giảm. Giá có thể thay đổi từ xu hướng giảm đến xu hướng tăng. Nếu bạn tìm thấy mô hình biểu đồ Ba đầu trong xu hướng tăng Dự báo có thể kết thúc sớm hơn. Giá có thể thay đổi từ xu hướng tăng cho đến xu hướng giảm.

Ba mặt dưới và ba phong cách hàng đầu tương tự như Double bottom và Double top styles, nhưng Triple bottom và Triple top styles chỉ khác nhau khi không có bottom3 hoặc top3. Nhưng giáo dục không phải là một sự lãng phí thời gian hay vô ích trong bất kỳ cách nào.

1. Triple bottom

Triple bottom là biểu đồ xu hướng giảm. Khi Triple bottom xảy ra, dự đoán rằng giá có thể thay đổi, xu hướng giảm thành xu hướng tăng.

Triple bottom

Triple bottom bao gồm:

  1. bottom 1
  2. bottom 2
  3. bottom 3
  4. neckline

Phương pháp giao dịch

Có 3 phương thức giao dịch đối với biểu đồ Triple bottom:

1. Vào mua ngay

Mua ngay ở cuối bottom 3. Phương pháp này không phổ biến. Bởi vì quá nhanh, có thể tìm thấy tín hiệu giả và lỗ vốn.

Triple bottom - vào mua ngay

2. Mua khi phá vỡ neckline

Mua khi giá có thể vượt qua đường viền cổ. Đây là cách phổ biến nhất. Vì tín hiệu không nhanh và không quá nhanh.

Triple bottom - mua khi phá vỡ neckline

3. Mua khi giá phá vỡ đi tiếp, quay lại kiểm tra neckline

Khi giá mua có thể phá vỡ đường viền cổ, thì giá đã quay trở lại để kiểm tra đường viền cổ lần nữa, phương pháp này không phải là rất phổ biến. Đây là dấu hiệu mua chậm và đôi khi đường giá cổ sẽ không quay trở lại đường viền cổ, nhưng phần lớn giá sẽ đi qua. Giá sẽ tăng lên.

Triple bottom - mua khi giá phá vỡ đi tiếp, quay lại kiểm tra đường neckline

Điểm tạo lợi nhuận

Tính toán điểm lấy lợi nhuận dưới hình thức đáy kép, đo khoảng cách từ đường viền cổ đến đáy 3 (đường TP) Nếu giá di động lên đến TP, nó sẽ không trở lại lợi nhuận. 2 lần TP làm điều này cho đến khi giá được đảo ngược.

Triple bottom - điểm tạo lợi nhuận 1

2. Triple top

Triple top là biểu đồ tăng trong xu hướng tăng khi xảy ra Triple top. Giá có thể thay đổi, xu hướng tăng giảm. Định dạng này trái ngược với định dạng Ba phía dưới.

Triple top

Triple top bao gồm: 

  1. top 1
  2. top 2
  3. top 3
  4. neckline

Phương pháp giao dịch

Có 3 phương pháp giao dịch loại Triple top:

1. Mua ngay

Mua ngay bây giờ ở top 3. Cách tiếp cận này không phổ biến, vì nó quá nhanh, có thể tìm thấy tín hiệu giả và lỗ vốn.

Triple top - mua ngay

2. Mua khi phá vỡ neckline

Mua khi giá có thể vượt qua neckline. Đây là cách phổ biến nhất. Vì tín hiệu không nhanh và không quá nhanh.

Triple top - mua ngay khi phá vỡ neckline

3. Mua khi giá phá vỡ đi tiếp, quay lại kiểm tra neckline

Khi giá mua có thể phá vỡ neckline, thì giá đã quay trở lại để kiểm tra neckline lần nữa, phương pháp này không phải là rất phổ biến. Đây là dấu hiệu mua chậm và đôi khi neckline sẽ không quay trở lại neckline, nhưng phần lớn giá sẽ đi qua. Giá sẽ tăng lên.

Triple top - Mua khi giá phá vỡ đi tiếp, quay lại kiểm tra neckline

Điểm tạo lợi nhuận

Tính toán điểm thu lợi nhuận dưới dạng biểu đồ Double Top, được đo từ đường tiệm cận đến đầu 3 (đường TP) Nếu giá di động đạt đến TP, nó sẽ không trở lại lợi nhuận. 2 lần TP làm điều này cho đến khi giá được đảo ngược.

Triple top - điểm tạo lợi nhuận
error: Content is protected !!