Nhiều người giao dịch có thể thắc mắc đến những lệnh giao dịch cài đặt trước trên phần mềm MT4. Trong bài này sẽ nói đến ý nghĩa của từ “Pending order” vì từ này có nghĩa là “Loại lệnh sử dụng trong tương lai khi đạt đầy đủ các điều kiện đã được cài đặt”, hay còn có nghĩa là “Loại lệnh được sử dụng để mua bán trước”.

Thế nào là Pending Order?

Pending order sẽ nằm trong cửa sổ Mua-Bán, gọi là Order. Đầu tiên, double click vào cặp tiền tệ mà ta cần giao dịch. Sau đó sẽ thấy một cửa sổ hiện ra, cửa sổ này là “cửa sổ Order”.

Từ khung màu đỏ Type: đổi Type: Instant Execution hay Type: Market Execution thành Type: Pending Order.

Làm quen với Pending Order (Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit)
Làm quen với Pending Order (Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit)

Sau khi chọn Type: thành Type: Pending Order, sẽ có một menu Type: bên dưới, nằm dưới từ Pending Order. Trong ví dụ là Type: Buy Limit. Khi click vào đây sẽ c 4 có 4 từ hiện ra: Buy Limit, sell Limit , Buy Stop, Sell Stop.

Làm quen với Pending Order (Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit)
Làm quen với Pending Order (Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit)
Làm quen với Pending Order (Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit)
Làm quen với Pending Order (Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit)

Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit là gì?

Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit là các loại lệnh sử dụng trong việc mở lệnh trong tương lai khi các điều kiện trùng khớp với cài đặt. Một ý nghĩa khác là loại lệnh giao dịch chúng ta thực hiện trước, nằm trong “Pending order”.

Buy Stop

Buy Stop là cài đặt lệnh Buy trước, giá hiện tại thấp hơn giá cài đặt Buy Stop. Khi giá lên đến khu vực Buy Stop, lệnh Buy sẽ được mở tự động.

(Dự đoán là giá sẽ đi theo hướng lên, khi giá đạt đến khu vực Buy Stop thì sẽ mở lệnh mua ngay lập tức, nhưng giá hiện tại phải thấp hơn giá Buy Stop.)

Buy Stop
Buy Stop

Buy limit

Buy Limit là cài đặt lệnh Buy trước, giá hiện tại sẽ cao hơn giá Buy stop. Nếu giá đến khu vực Buy Limit sẽ không mở lệnh cho đến khi giá cắt Buy Stop giảm xuống sẽ tăng lại, phá vỡ Buy stop thì mới mở lệnh Buy.

(Dự đoán là giá sẽ có sự lung lay, hoặc giá sẽ không có sự thay đổi hướng. Khi giá chạy đến zone Buy Limit sẽ chưa mở lệnh, nhưng sẽ mở lệnh khi giá thay đổi đến zone Buy limit một lần nữa thì sẽ mở lệnh Buy.)

Buy Limit
Buy Limit

Sell stop

Sell stop là cài đặt lệnh Sell trước, giá hiện tại sẽ cao hơn giá cài đặt Sell stop. Nếu giá đến zone Sell stop thì lệnh Sell sẽ được mở ngay lập tức.

(Dự đoán là giá sẽ theo hướng lên xuống, khi giá giảm đến zone Sell stop sẽ mở lệnh Sell ngay lập tức, nhưng giá hiện tại sẽ cao hơn giá Sepp stop.)

Sell stop
Sell stop

Sell limit

Sell limit là việc cài đặt Sell trước, giá hiện tại sẽ thấp hơn giá Sell stop. Khi giá tăng đến khu vực Sell limit thì sẽ chưa có mở lệnh, chi đến khi giá cắt Sell stop tăng rồi giảm phá vỡ Sell stop thì mới mở lệnh Sell.

(Dự đoán là giá sẽ lung lay hay giá sẽ không thay đổi hướng đi. Khi giá đến zone Sell limit thì vẫn chưa mở lệnh, cho đến khi giá đạt đến zone Sell limit một lần nữa thì mới mở lệnh Sell.)

Sell limit
Sell limit
error: Content is protected !!