Margin Level hay %Margin là gì? Theo như hiểu biết của tôi Margin Level hay %Margin là % an toàn của Port vốn của bạn.

Công thức: Margin Level = ( Equity/Margin) x 100

Nếu Margin Level hay %Margin là % an toàn của Port vốn của bạn thì giá trị này càng cao bao nhiêu thì sẽ càng tốt, vì có sự an toàn cao cho Port vốn.

Ví dụ

Nếu có vốn 100$, sử dụng Margin 10$ và Equity còn lại 90$.

Margin Level của chúng ta sẽ là (90/10)*100 = 900%.

Giá trị này chưa bao gồm lợi nhuận – vốn lỗ, mà sẽ ảnh hưởng thêm đến Margin Level nếu như có lời, hay có thể giảm đi nếu lỗ vốn.

Nếu có vốn 100$, sử dụng Margin 25$ và Equity còn lại 75$.

Margin Level của chúng ta sẽ là (75/25)*100 = 300%.

Giá trị này chưa bao gồm lợi nhuận – vốn lỗ, mà sẽ ảnh hưởng thêm đến Margin Level nếu như có lời, hay có thể giảm đi nếu lỗ vốn.

Từ ví dụ, cho thấy rằng

Nếu chúng ta sử dụng ít vốn cho giao dịch, thì sẽ an toàn cao hơn.

Nếu chúng ta sử dụng nhiều vốn cho giao dịch, thì sẽ an toàn thấp hơn.

Lời khuyên

Quản lý tiền vốn tốt thì Margin Level không nên thấp hơn 100%.

error: Content is protected !!