Kiến thức cơ bản là điều rất quan trọng cho bất kì việc gì. Vì nhiều việc đều bắt đầu từ nền tảng cơ bản vững chắc mới có thể tồn tại lâu dài an toàn. Ví dụ: nhà phải có cột, nền móng vững chắc. Khi nền móng vững chắc thì dù có bão giông thì vẫn có thể chóng chội được tốt hơn nhà không có cột hay nền tảng. Trong thị trường Forex cũng vậy, nhiều người nhắm đến phương pháp kiếm lời, kỹ thuật tạo lợi nhuận, nhưng quên đi nền tảng Forex quan trọng. Điều mà tôi muốn nói tới ngày hôm nay là đường Hỗ trợ – Kháng cự. Vì đường Hỗ trợ – Kháng cự là nền tảng nghiên cứu trong nhiều mặt và còn có thể dùng đường Hỗ trợ – Kháng cự áp dụng những ứng dụng khác như kéo Trend line Fibonacci. Do đó, hôm nay tôi xin giới thiệu đường Hỗ trợ – Kháng cự cơ bản và dạy những điều cơ bản đường Hỗ trợ – Kháng cự Forex.

Nền tảng Forex là xem đường Hỗ trợ – Kháng cự

Đường Hỗ trợ (Support)

Đường Hỗ trợ (Support) là điểm giá đạt đến thì quay đầu trong khu vực đó hay giá không thể vượt qua khu vực đó ít nhất 2 điểm.

Đường Hỗ trợ (Support)

Nếu giải thích theo kinh tế học, nếu giá vào khu vực đường Hỗ trợ thì giá sẽ yếu dần, vì có sức bán giảm và sức mua tăng dần để thắng sức bán, nhưng nếu sức mua không thắng sức bán thì giá sẽ phá vỡ đường Hỗ trợ.

Đường Hỗ trợ: làm nhiệm vụ đỡ giá không để giá giảm xuống và là di chuyển theo xu hướng ban đầu. Nhưng khi đường Hỗ trợ không thể đỡ giá được nữa thì đó là dấu hiệu của thay đổi xu hướng.

Đường Hỗ trợ

Đường Kháng cự (Resistance)

Đường Kháng cự (Resistance) là điểm giá đạt đến sẽ quay đầu ở khu vực này, hay không thể vượt qua khu vực đó ít nhất 2 điểm.

Đường Kháng cự (Resistance)

Để giải thích theo kinh tế, nếu giá vào khu vực đường Kháng cự thì giá sẽ yếu đi vì sức mua giảm đi và sức bán tăng lên. Nhưng nếu sức mua không thể thắng sức bán thì giá sẽ phá vỡ đường Kháng cự

Đường Kháng cự: làm nhiệm vụ dội ngược giá và làm cho giá di chuyển theo xu hướng ban đầu. Nhưng nếu khi đường Kháng cự không thể kiềm được giá nữa thì đó là dấu hiệu của thay đổi xu hướng.

đường Kháng cự

“Đường Hỗ trợ sẽ hỗ trợ giá không giảm xuống nữa, đường Kháng cự sẽ kháng cự lại giá không để giá tăng thêm.”

Dạy Forex cơ bản sử dụng đường Hỗ trợ – Kháng cự Forex, tạo lợi nhuận với Breakout

Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự là Breakout hay phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự. Một số nhóm người giao dịch sẽ không lợi dụng của Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự như một dấu hiệu trong giao dịch được và điều quan trọng là Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự được xem là dấu hiệu vào mua bán rất tốt.

Các loại Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự

1. Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự để thể hiện sự thay đổi xu hướng.

Breakout tại đường Hỗ trợ - Kháng cự để thể hiện sự thay đổi xu hướng.

Từ hình ta thấy được giá có sự di chuyển từ xu hướng đi xuống (Downtrend) trong một khoảng thời gian, sau đó giá chạy trong khung (màu đen) và có xu hướng đi ngang (Sideway). Trong khoảng thời gian này dự đoán vẫn chưa rõ ràng là giá sẽ thay đổi hay đi tiếp. Sau đó có Breakout xảy ra tại đường Kháng cự, dự đoán là giá đã xác định đường đi. Khi giá Breakout tại đường Kháng cự, mở lệnh Buy vì dự đoán giá sẽ thay đổi hướng từ xu hướng đi xuống thành đi lên và đang phá vỡ đường Kháng cự đi lên, dự đoán là giá thay đổi, đi lên.

2. Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự để thể hiện sự tiếp tục của xu hướng.

Breakout tại đường Hỗ trợ - Kháng cự để thể hiện sự tiếp tục của xu hướng. 

Từ hình ta thấy được giá có sự di chuyển từ xu hướng đi xuống (Downtrend) trong một khoảng thời gian, sau đó giá chạy theo hướng đi ngang (Sideway). Sau đó có Breakout xảy ra tại đường Hỗ trợ, sau đó giá vẫn đi theo hướng đi xuống (Downtrend). Trong khoảng giá Breakout tại đường Hỗ trợ, mở lệnh Sell vì dự đoán giá đang nghỉ, sau đó sẽ đi tiếp theo xu hướng ban đầu.

Phương pháp tạo lợi nhuận từ Breakout

Tạo lợi nhuận từ Breakout tại đường Hỗ trợ – đường Kháng cự, chúng ta sẽ dùng Breakout như dấu hiệu mua. Nếu giá có Breakout tại đường Hỗ trợ thì Sell, nhưng nếu Breakout tại đường Kháng cự thì Buy.

Ví dụ:

Phương pháp tạo lợi nhuận từ Breakout

Đôi khi Breakout không thể phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự được vì có thể là dấu hiệu của Breakout giả hay còn có tên gọi khác là “Breakout không thành công”.

Breakout không thành công

Do đó cũng không nên tin 100% rằng Breakout luôn có thể phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự được, phải xem xét những yếu tố khác kết hợp để quyết định như sức mua sức bán, hành vi giá, xem từ các Indicator.

error: Content is protected !!