Đường Hỗ trợ – Kháng cự có thể được dùng như một công cụ hữu hiệu và còn có thể áp dụng nhiều việc khác như: kéo đường xu hướng, sử dụng Fibonacci là chủ yếu. Ngoài ra, đường Hỗ trợ – Kháng cự là một yếu tố rất quan trọng trong Price action.

Tạo lợi nhuận bằng đường Hỗ trợ – Kháng cự có 2 loại:

1. Tạo lợi nhuận từ đường Hỗ trợ – Kháng cự di chuyển theo hướng đi ngang:

Đường Hỗ trợ – Kháng cự trong trường hợp này sẽ tìm thấy được trong thị trường Sideway, khi giá di chuyển đi ngang.

Phương pháp tạo lợi nhuận:

Mở lệnh Buy khi giá di chuyển đến đường Hỗ trợ, rồi giá thể hiện tình trạng không thể vượt qua đường Hỗ trợ được.

Mở lệnh Sell khi giá di chuyển đến đường Kháng cự, rồi giá thể hiện tình trạng không thể vượt qua đường Kháng cự được.

Tạo lợi nhuận từ đường Hỗ trợ - Kháng cự di chuyển theo hướng đi ngang

2. Tạo lợi nhuận từ đường Hỗ trợ phá vỡ trở thành đường Kháng cự, đường Kháng cự phá vỡ đi lên thành đường Hỗ trợ:

Đường Hỗ trợ – Kháng cự trong trường hợp này sẽ tìm thấy được trong thị trường Trend, khi giá di chuyển theo một hướng.

Ví dụ: đường Hỗ trợ phá vỡ trở thành đường Kháng cự

đường Hỗ trợ phá vỡ trở thành đường Kháng cự

Ví dụ: đường Kháng cự phá vỡ đi lên thành đường Hỗ trợ

đường Kháng cự phá vỡ đi lên thành đường Hỗ trợ

Cách tạo lợi nhuận:

Mở lệnh Buy khi giá có thể phá vỡ đường Kháng cự, nếu giá thấy đường Kháng cự mới và phá vỡ đi được thì mở lệnh Buy, thêm 1 lệnh, và làm như vậy tiếp tục.

Tạo lợi nhuận từ đường Kháng cự bị phá vỡ thành đường Hỗ trợ

Cho đến khi giá không thể vượt được nữa và có dấu hiệu đi xuống.

Đến lúc này nhà đầu tư sẽ đóng lệnh tạo lợi nhuận.

Mở lệnh Sell khi giá có thể phá vỡ đường Hỗ trợ, nếu giá thấy đường Hỗ trợ mới và phá vỡ đi được thì mở lệnh Sell, thêm 1 lệnh, và làm như vậy tiếp tục.

Tạo lợi nhuận từ đường Hỗ trợ bị phá vỡ thành đường Kháng cự

Cho đến khi giá không thể vượt được nữa và có dấu hiệu đi xuống.

Đến lúc này nhà đầu tư sẽ đóng lệnh tạo lợi nhuận.

Hình thức đường Hỗ trợ bị phá vỡ thành đường Kháng cự và đường Kháng cự phá vỡ thành đường Hỗ trợ nhiều tầng như ví dụ sẽ không thấy nhiều, mà chỉ 1 tầng đường Hỗ trợ bị phá vỡ thành đường Kháng cự và đường Kháng cự phá vỡ thành đường Hỗ trợ.

Sự thay đổi từ đường Hỗ trợ thành đường Kháng cự và là dấu hiệu của xu hướng đi xuống

(Hình thể hiện sự thay đổi từ đường Hỗ trợ thành đường Kháng cự và là dấu hiệu của xu hướng đi xuống.

error: Content is protected !!