Simple Moving Average là một hình thức của Moving Average, phù hợp tìm đường Kháng cự – Hỗ trợ. Vì Simple Moving Average là đường trung bình có dấu hiệu như n hầu như nhau mỗi ngày, nên Simple Moving Average không dao động nhiều theo giá hiện tại, nên đường trung bình này tương đối ổn định.

Công thức tính

SMA = Giá trị chung của giá đóng, điểm cao nhất, điểm thấp nhất/khoảng thời gian cần tính.

Công thức tính Simple Moving Average (SMA)

Ví dụ

Trong ví dụ chỉ đem giá đóng ra tính, để dễ dàng trong tính toán, nhưng trong công thức tính thật phải có điểm cao nhất, điểm thấp nhất ra tính.

Thông tin lấy từ ngày 1-3 tháng 01, 2017 (Thông tin giả thuyết).

Ngày 1/1/2017 có giá đóng là 12.

Ngày 21/1/2017 có giá đóng là 17.

Ngày 3/1/2017 có giá đóng là 13.

Công thức tính SMA = 12+17+13/3

SMA = 14

Do đó SMA(3) có giá trị là 14.

error: Content is protected !!