Time có nghĩa là “thời gian”.

Frame có nghĩa là “khung”.

Ý nghĩa của từ Time Frame sẽ là “khung thời gian”.

Time Frame viết tắt là TF.

Liên quan đến thị trường Forex như thế nào?

Trong thị trường Forex, người giao dịch sẽ mua bán với phần mềm MT4, phần mềm MT4 có rất nhiều TF như: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.

M viết tắt của Minute, có nghĩa là “phút”.

H viết tắt của Hour, có nghĩa là “giờ”.

D viết tắt của Day, có nghĩa là “ngày”.

W viết tắt của Week, có nghĩa là “tuần”.

MN viết tắt của Month, có nghĩa là “tháng”.

Nếu chọn TF M5 có nghĩa là biểu đồ này sẽ thể hiện giá trong mỗi 5 phút và nếu chọn hình thức biểu đồ nến thì có nghĩa là 1 nến có giá trị bằng 5 phút. Hay nếu chọn TF H1 có nghĩa là biểu đồ giá sẽ thể hiện giá trị mỗi 1 tiếng và nếu chọn hình thức biểu đồ nến thì có nghĩa là 1 nến có giá trị bằng 1 tiếng.

Tóm lại

Time Frame có nghĩa là “khung thời gian”, có tên viết tắt là TF, nếu chọn TF M5 thì biểu đồ giá sẽ thể hiện giá trị mỗi 5 phút và nếu là biểu đồ nến thì 1 nến là 5 phút.

Time Frame hay TF là gì?
error: Content is protected !!