Xu hướng là đường di chuyển của giá để sử dụng trong dự đoán giá rằng sẽ đi theo hướng nào. Xu hướng sẽ chia thành 3 loại:

Xu hướng là gì? Tìm hiểu Uptrend, Downtrend và Sideway

1. Xu hướng tăng (Uptrend)

Xu hướng tăng hoặc Uptrend đề cập đến xu hướng giá di chuyển theo mô hình tăng. Thông thường, nếu giá có khả năng tăng lên, hãy tạo ra lợi nhuận.

Đặc điểm của xu hướng tăng

  1. Đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ hoặc cao mới cao hơn cao cũ
  2. Điểm thấp mới cao hơn điểm thấp cũ hoặc thấp mới cao hơn mức thấp cũ

Mẫu

H2 cao hơn H1 và H3 cao hơn H1-H2.

L1 thấp hơn L2.

Uptrend

2. Downtrend

Xu hướng giảm là xu hướng giảm giá trong chuyển động giá. Thông thường, nếu giá dự kiến ​​sẽ giảm, bán cho lợi nhuận.

Đặc điểm của xu hướng giảm

  1. Đỉnh mới dưới đỉnh cũ hoặc cao mới thấp hơn cao cũ
  2. Điểm thấp mới dưới thấp cũ hoặc thấp mới thấp

Mẫu

H2 thấp hơn H1 và H3 thấp hơn H1-H2.

L1 cao hơn L2.

Downtrend

3. Xu hướng Sideways

Xu hướng đang đi ngang hoặc đi ngang, xu hướng đang đi ngang. Không theo một hướng. Nguyên nhân không chắc chắn Nhiều nhà giao dịch sẽ không giao dịch trong Sideway vì họ không biết xu hướng giá. Tuy nhiên, một số thương nhân có thể thu lợi từ sự không chắc chắn của xu hướng từ kháng cự.

Đặc điểm của xu hướng giảm

  1. Đỉnh mới gần đỉnh cũ hoặc cao mới gần với cao cũ.
  2. Điểm thấp mới gần với điểm thấp cũ hoặc thấp mới gần mức thấp cũ.

Mẫu

H1, H2, H3 tương tự.

L1, L2 tương tự.

Sideway
error: Content is protected !!